top of page

ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ

 • ເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງແຟັກ, ແລະເຄື່ອງສຳເນົາ

 • ບໍລິການພັດທະນາອາຊີບ

 • ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ

 • ບໍລິການພັດທະນາອາຊີບ

 • ການປະເມີນຜົນທີ່ສົມບູນແບບແລະພິເສດ

 • ການສໍາມະນາຄວາມພ້ອມຂອງວຽກເຮັດງານທໍາ

 • ການຊອກຫາວຽກ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອການຈັດວາງ

 • ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ

 • ການຝຶກອົບຮົມທັກສະອາຊີບ

 • ສືບຕໍ່ການພັດທະນາ

 • ບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ

 • ທຶນການສຶກສາ / ການຢັ້ງຢືນ

Handshake
18_edited.jpg
bottom of page